1 950 000 kr från PostkodsLotteriet Kulturstiftelse till KROPPSFUNKTION

Svenska PostkodsLotteriets Kulturstiftelse

I september 2014 beviljades föreningen c.off, en verksamhet som koreografen Cristina Caprioli grundade 2004, 1 950 000 kr från PostkodsLotteriet Kulturstiftelse för att tillsammans med föreningen Utopia bedriva projektet KROPPSFUNKTION. Projektet har sedan tidigare även beviljats 50 000 kr från Stockholms stads kulturförvaltning, och kommer under ett år vrida och vända på den roll som kroppen – och dess funktioner – spelar på den samtida dans- och konstscenen. De två föreningarna samverkar i projektet med tre gymnasieskolor och en daglig verksamhet, och visionen är att förflytta gränserna för vilken sorts kropp – och vilka rörelser – som förväntas ta plats på kulturscenerna i Sverige.

– Det är mycket glädjande att PostkodsLotteriet Kulturstiftelse har valt att stödja ett så pass undersökande och experimenterande projekt, säger verksamhetsledare Hanna Wildow. Att arbeta normkritiskt handlar om att våga gå utanför det bekanta, att famla i mörkret och inte riktigt veta var vi ska hamna. Det kräver mycket vilja och engagemang, men också mod, från både deltagare och bidragsgivare, fortsätter hon.

Vem ska egentligen integreras i vad – och på vilkas villkor?
Pedagogisk ledare för projektet är Iki Gonzales Magnusson, koreograf, dansare, och grundare av Utopia.

– Vi vill titta på det som brukar kallas för ”integrerad dans”, där professionella dansare med och utan funktionsnedsättningar dansar tillsammans, säger Iki. Men vi vill försöka utmana begreppet utifrån ett normkritiskt perspektiv. Vår grundläggande frågeställning är vem som egentligen ska ”integreras” i vad – och på vilkas villkor, fortsätter hon. Hur skulle en praktik kunna se ut, talas om och utformas om vi inte utgick från en normgrupp in i vilken ”de avvikande” ska integreras?

Aktiviteter inom projektet utformas och genomförs i tätt samarbete med elever och lärare från gymnasiesärskolorna Lindeparken och Kung Saga, från Riksgymnasiet för rörelsehindrade, samt deltagare och personal från den dagliga verksamheten VIDA. Varje verksamhet går in i projektet med en arbetsgrupp, som utifrån sina önskemål, behov och möjligheter kommer att arbeta undersökande med olika aspekter av koreografi fram tills sommaren nästa år. Det hela rivstartar i oktober, då arbetsgrupperna en gång i veckan kommer att delta i Cristina Capriolis kompani ccap:s uppsättning av TRÄD.

– TRÄD är en rumslig installation av 300 vita träd, en slags digital skog i rörelse där besökare dansar sin egen och rummets koreografi, förklarar Cristina Caprioli. Föreställningen är en interaktiv händelse, där besökaren genom olika moment träder in i verket, för att på så vis stärka de deltagandes danskunskaper, kulturella kapital, självbild och kreativa förmåga, fortsätter hon.

Med funktionsvariationer som både utgångspunkt och målbild
Från och med december kommer arbetsgrupperna att träffas en gång i veckan under ledning av Iki. En rad olika koreografer, dansare och studenter inom danspraktiken bjuds också in som gästledare. Verksamhetsledare Hanna Wildow förklarar att tanken är att skapa effekter i flera riktningar, och att visionen med KROPPSFUNKTION är att nya rörelsemönster och kroppsfunktioner etableras på den samtida dansscenen:

– Vi hoppas så klart att möjliggörandet och tillgängliggörandet av koreografi och dans till en annars underrepresenterad grupp ska göra att deltagarnas intresse och lust för konstutövningen stärks. Men vi vill också att arbetet ska påverka redan verksamma koreografer och dansare att tänka mer kritiskt kring vilken sorts kropp som vi föreställer oss när vi tänker på dans och dansare. Det sägs ofta att dans möjliggör ett slags språk för det som vi inte ännu förmår säga med vanliga ord, och att dess kroppspolitiska styrka ligger just i detta – möjligheten att förskjuta gränserna för vad en kropp anses vara och kunna göra. Samtidigt är det en väldigt snäv och normativ bild av dansarens kropp vi ser reproduceras på scenen. När vi säger att KROPPSFUNKTION har funktionsvariationer som både utgångspunkt och målbild så menar vi att istället för att se olika kroppars olika funktioner som hinder – så vill vi se dem som möjligheter och ingångar till att just förstå, prata om och använda kroppen på ännu outtalade sätt.

Emelie Johansson är en av dansarna från kompaniet ccap, som deltar i KROPPSFUNKTION. Hon hoppas att projektet ska innebära att fysiska möten, som hon menar skiljer sig från sociala, möjliggörs och att hon därigenom ska kunna både påverka och påverkas av olika slags kroppar.

– Det är så mycket jag tar för givet med min kropp. Den där normen som inte känns och märks för en som lever innanför den. Jag hoppas att jag genom KROPPSFUNKTION ska få ta del av och lära mig helt andra rörelser – rörelser som kan vara okända och jättesvåra för mig att utföra med min så kallade ”normala” kropp. Och jag önskar att vi genom arbetet kan sudda lite i gränserna för hur dans kan se ut. En fantasi är att deltagarna tar över rummet och gör det till sitt, och att jag får dansa med.

Process, diskussion och analys blir till metod – och festival!
Arbetet i grupperna följs åt, diskuteras, dokumenteras och analyseras under ledning av den grafiska formgivaren Sara Kaaman och journalisten Ylva Karlsson, som båda har bred erfarenhet av att arbeta normkritiskt inom olika kulturarenor. Målsättningen är att fånga in de erfarenheter och lärdomar som görs inom projektet, för att till hösten 2015 kunna presentera en film, hemsida och bok som sprider det samtal och de processer som projektet förhoppningsvis kommer att sätta igång. Och då blir det festival, säger Hanna Wildow, där olika konstnärliga aktörer som redan arbetar med – eller som vi tycker borde arbeta med – funktionsfrågor också kan träffas och presentera sitt arbete.

– Den får gärna spreta i olika riktningar, konstnärligt och politiskt, säger Hanna. Poängen med festivalen är att visa just på mångfalden av möjligheter som finns i att arbeta med funktionsfrågor konstnärligt, och att öka intresset för fler att göra så framöver.

För mer information, frågor eller bilder kontakta
hanna.wildow@coff.se / 070 – 854 51 75
eller
iki@utopias.se / 070 544 68 85